Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Baseline, [Kontaktadresse], [e-post], [tele- fonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Firmanavn: Baseline Energy AS
Kontaktadresse: Prof. Olav Hanssens v. 7 A, 4021 Stavanger
E-post: jan@baseline.energy
Telefonnummer: 47 51 00 37
Organisasjonsnummer: 928 425 673

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Energyspeedometer 

ABONNEMENTSVILKÅR

Gjeldende fra 01.10.2023

GENERELLE VILKÅR

1. Avtaleforholdet

Avtaleforholdet inngås mellom Kunden, heretter betegnet som kunden og Baseline Energy AS, heretter betegnet som Energyspeedometer.com.

Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for avtale om Energyspeedoemeter, eventuelle særlige vilkår for enkelte tjenester og produkter, Energyspeedometer.com prislister og disse abonnementsvilkår med senere endringer (samlet "Avtalen"). Abonnementsvilkårene med senere endringer gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende og forbrukere levert av Energyspeedometer.com, uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Energyspeedometer.com og Kunden (Sluttbruker) eller gjennom forhandler som på vegne av Energyspeedometer.com selger dets tjenester (”Abonnementsvilkårene”).

Kunden må være registrert i foretaksregisteret/ enhetsregisteret med forretningssted i Norge, med mindre annet er særskilt avtalt.

En bruker ("Bruker" eller "Brukerne") skal i denne Avtalen bety enhver som er autorisert av Kunden til å benytte de tjenester Kunden gis tilgang til etter Avtalen. Kunden er ansvarlig for overholdelse av vilkårene, uavhengig av hvem som er registrert som Brukere og/eller betalingsforpliktet for bruk av tjenestene. Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for Brukerne.

Abonnementsvilkårene regulerer bruk av Energyspeedometer.com tjenester og består av (i) generelle vilkår som gjelder alle tjenester og (ii) særlige vilkår for de ulike tjenestetyper. Ved eventuell motstrid reguleres forholdet mellom Energyspeedometer.com og Kunden av (med prioritet i nevnte rekkefølge): a) Eventuelle særskilte vilkår signert av Energyspeedometer.com og Kunden utover formularet for Avtale om tjenester med vedlegg, b) Avtale om Bruk, c) Energyspeedometer.com standard prislister, d) Disse Abonnementsvilkårene med senere endringer, e) Særlige vilkår for enkeltprodukter, herunder produktbeskrivelser, f) Kundens bestillinger.

2. Abonnement

2.1. Kredittvurdering, sikkerhet og kontroll

Det vil bli foretatt rutinemessig kontroll av opplysningene i nye avtaler og kredittvurdering av nye Kunder. Energyspeedometer.com kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Energyspeedometer.com avslå levering og/eller be om at Kunden forskuddsbetaler eller stiller tilfredsstillende sikkerhet innen rimelig tid. Ved manglende forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelse kan Energyspeedometer.com si opp Avtalen. Dersom kontrollen avdekker feil i formularet for Avtale om Teletjenester eller i vedlegg til Avtale om Teletjenester, herunder mht. signatur, fullmakt eller at selger har gått utover sine fullmakter mht. priser og vilkår, kan Energyspeedometer.com si opp Avtalen og avslå levering.

2.2. Overdragelse av abonnement

Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Energyspeedometer.com. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan i forbrukerforhold ikke nektes uten saklig grunn. Energyspeedometer.com kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter i forb. med salg av hele eller deler av sin virksomhet.

2.3. Videresalg

Videresalg av tjenester levert av Energyspeedometer.com er ikke tillatt med mindre skriftlig tillatelse foreligger fra Energyspeedometer.com.

2.4. Bestilling

Kundens kontaktperson forutsettes å ha fullmakt til å kunne foreta bestillinger, endringer og administrere avtaleforholdet, inkludert bestillinger og endringer av tjenestene, på vegne av Kunden.  

Kontaktpersonen og de Kunden for øvrig utpeker gis adgang til Energyspeedometer.com sin Energyspeedometer app. Kunden er ansvarlig for å lage sitt unike passord etter å ha fått tilgang.  Passord skal oppbevares forsvarlig og ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

3. Priser og betaling

3.1. Priser

Prisene for etablering og bruk av de ulike tjenester fremgår av Energyspeedometer.com standard prislister for de ulike tjenester tilgjengelig på web sidene Energyspeedometer.com. Eventuelle spesielle priser og rabatter fremgår av egne prisvedlegg. Eventuelle bindingstidsrabatter opphører etter endt bindingstid, hvoretter standard priser gjelder. Alle priser opplyses eks. Mva hvis ikke annet er nevnt.  

Priser, rabatter og liknende som er innrømmet Kunden i forbindelse med medlemskap i bedriftsorganisasjon eller liknende, bortfaller ved opphør av medlemskapet, uavhengig av årsak. Det samme gjelder dersom Tjenestene benyttes etter eventuell avtalt opphørsdato for Avtalen, uten at Partene har avtalt forlengelse, bruk av opsjon, eller for øvrig ikke oppfyller avtalte forutsetninger for de avtalte prisene. Dette anses ikke som en prisendring.

Energyspeedometer.com har rett til å fakturere Kunden for andre  av leverandørers tjenester, når Kunden har benyttet disse og Energyspeedometer.com har en avtale om videreformidling av betaling med den aktuelle leverandøren.

3.2. Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Energyspeedometer.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til Avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk.

3.3. Fakturering

Energyspeedometer.com selv, eller underleverandør som opererer på vegne av Energyspeedometer.com sender Kunden faktura som gir oversikt over den leverte tjeneste, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Dersom Kunden mener at faktura er feil, må Kunden reklamere skriftlig snarest mulig og senest innen betalingsfristen.

3.4. Betaling

Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

Ved forsinket betaling belastes Kunden med aktuelle gebyrer for inndrivelse av faktura. I tillegg påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

Kunden kan ikke motregne krav på prisavslag, erstatning eller annet i Energyspeedometer.com vederlagskrav, med mindre motkravet er fastsatt i rettskraftig dom eller er omforent mellom partene.

Dersom betaling ikke er mottatt 30 dager etter forfall, har Energyspeedometer.com rett til å holde sin ytelse tilbake, foreta frakopling eller på annen måte hindre Kundens bruk av Tjenestene. Energyspeedometer.com skal varsle Kunden i rimelig tid før frakopling, slik at Kunden gis mulighet til å unngå at Tjenestene stenges.

4. Taushetsplikt og personvern

Partenes behandling av personopplysninger etter Avtalen skal skje i samsvar med gjeldene personvernlovgivning

Partene er enige om at Energyspeedometer.com skal anses som behandlingsansvarlig for Energyspeedometer.com’s innsamling og bruk av personopplysninger

Ved bruk av tjenesten må tjenestebesrkivelse og personvernavtale godkjennes av Kunden når Kunden tar i bruk Energyspeedometer App. 

 

5. Kundens mislighold

5.1. Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil Energyspeedometer.com sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

5.2. Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Energyspeedometer.com stenge tjenesten uten ytterligere varsel. 

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

5.3. Gjenåpning

Dersom abonnementet er blitt stengt i samsvar med pkt. 6.2, kan Kunden be Energyspeedometer.com gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted kan Energyspeedometer.com uten ytterligere varsel si opp abonnementet med øyeblikkelig virkning og Kunden kan miste sitt telefonnummer.

5.4. Andre virkninger av oppsigelse

Ved oppsigelse av abonnement som følge av Kundens mislighold iht. pkt.6, påløper bruddgebyr mv. jf. pkt. 7.2 eller annen relevant bestemmelse som følger av Avtalens vedlegg.

6. Varighet, bindingstid, oppsigelse og bruddgebyr

6.1. Varighet, bindingstid og oppsigelse

Avtalen er bindende fra signering, og avtaleforholdet løper deretter frem til det blir avsluttet ("varighet").

Avtalen har en bindingstid på 12 måneder beregnet fra den dato tjenesten(e) tas i bruk. Ved en eventuell oppsigelse, eller urettmessig terminering av Avtalen, i denne perioden kan Energyspeedometer.com kreve bruddkostnader i henhold til pkt. 7.2.  

Abonnement har en bindingstid på 12 måneder, med mindre det er avtalt noe annet. Enkelte Tjenester kan ha en tilsvarende bindingstid dersom det fremgår av Avtalen.

Bindingstid beregnes fra den dato abonnementet/ tjenesten tas i bruk, selv om denne strekker seg ut over bindingstiden eller varigheten for Avtalen.

Ved oppsigelse, eller utportering av enkelt-abonnement/tjeneste, i bindingstid, påløper det bruddkostnader, jf. pkt. 7.2.

Abonnement uten bindingstid kan sies opp/utporteres uten at det påløper bruddgebyr, jf. pkt. 7.2.4. Pkt. 7.2, om oppgjør av utestående og refusjon gjelder tilsvarende ved oppsigelse av abonnement uten binding i løpet av de første 12 måneder.  

Kunden kan si opp Avtalen/abonnement med virkning fra bindingstidens utløp med minst 3 måneders forutgående varsel.  Abonnement uten bindingstid kan til enhver tid sies opp med 3 måneders forutgående varsel. Oppsigelse må i alle tilfeller skje ved skriftlig varsel signert av Kunden og må være mottatt innenfor nevnte frister av Energyspeedometer.com. Oppsigelser kan sendes pr. e-post til servicedesk@energyspeedometer.com, se www.energyspeedometer.com.no for kontaktinformasjon.

Energyspeedometer.com kan si opp abonnement/tjeneste med en måneds varsel dersom vedk. tjeneste, produkt eller prisplan legges ned.

6.2. Bruddkostnader

Dersom Kunden bryter Avtalens bestemmelser om avtaletid, bindingstid og/eller oppsigelsestid, eller dersom Energyspeedometer.com sier opp Avtalen/abonnementet etter Avtalens pkt. 2.1 (grunnet Kundens kredittverdighet) eller pkt. 9 (Kundens mislighold), har Energyspeedometer.com rett til å fakturere og få betalt følgende bruddkostnader:

6.2.1. Alle utestående krav inkl. forhåndsfakturerte månedsavgifter, og eventuelle resterende terminbeløp for eventuelt Energyspedometer kjøpt på avbetaling.  

6.2.2. Tilbakebetaling av enhver prisrabatt eller øvrige avtalte økonomiske fordeler, eksempelvis markedsstøtte.

6.2.3. Eventuelle avtalte investeringer for kundespesifikk dekning.

6.2.4. Bruddgebyr på kr. 2500 eks. mva. pr. abonnement og/eller tjeneste.

Dersom Kunden bryter Avtalen etter at abonnement/tjenester i binding er bestilt, men før effektuering er iverksatt, faktureres bruddgebyr som nevnt foran i stedet for etableringspris. Er effektuering iverksatt faktureres etableringspris i tillegg til bruddgebyr.

6.3. Forbrukere og angrerett

Bestemmelsene i dette punkt gjelder bare dersom Kunden er forbruker, dvs. privatkunde hos Energyspeedometer.com.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt, gjelder ikke pkt. 10.1 og 10.3 om bindings- og oppsigelsestid samt bruddgebyr for forbrukere.

Ved oppsigelse fra forbrukere har Energyspeedometer.com rett til å fakturere og få betalt alle utestående krav inkl. forhåndsfakturerte månedsavgifter.

Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, kan Kunden fragå Avtalen ved å gi melding til Energyspeedometer.com innen 14 dager etter at Kunden har mottatt de opplysninger som Kunden har krav på å motta etter angrerettloven.

Dersom Avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg, og abonnementet/tjenestene tas i bruk før angrefristens utløp, skal Kunden betale det avtalte vederlag for de tjenester som er levert – herunder kostnader til påbegynnelse, installering og montering. Sistnevnte gjelder selv om angreretten tas i bruk.

7. Endringer

7.1. Endringer og tillegg til Avtalen

Avtalte endringer etter avtaleinngåelsen skal gjøres skriftlig og må være undertegnet begge parter. Avtalen kan ikke endres av Kunden ensidig. Dette gjelder for eksempel ved bruk av standardvilkår vedlagt bestillinger, konkurranseutlysninger, tilbudsforespørsler og vilkår inntatt i slike eller på noen annen måte.

7.2. Energyspeedometer.com endringsrett

Energyspeedometer.com har rett til å endre Avtalen, herunder vilkår, Tjenester og priser for Tjenestene mv., med 30 dagers forutgående varsel på de vilkår og med de unntak som følger av dette pkt. 11.2. Dersom Tjenester omfattet av Avtalen ikke lenger blir tilbudt av Energyspeedometer.com kan leveransen stanses med samme frist.

Unntak:

(i) Energyspeedometer.com kan foreta årlig indeksregulering av alle priser uten å varsle Kunden.

(ii) Prisendringer som skyldes endringer i offentlige avgifter, vedtak eller prisøkninger fra underleverandører kan varsles med kortere frist enn 30 dager.

(iii) Forutgående varsel er ikke nødvendig når endringene er til fordel for Kunden, ikke har betydning for Kunden, eller ligger utenfor Energyspeedometer.com kontroll, slik som offentlige vedtak mv.

Endringer varsles per e-post eller SMS til kundens kontaktperson, eller i selvbetjeningsportal. Prisendringer kan alternativt varsles på faktura.

Kunden har ikke rett til å gå fra Avtalen på grunn av endringer, med mindre Energyspeedometer.com endrer Avtalen vesentlig i Kundens disfavør og dette ikke skyldes forhold utenfor Energyspeedometer.com kontroll. Dersom Energyspeedometer.com gjør vesentlige endringer i noen av Tjenestene, og dette ikke skyldes forhold utenfor Energyspeedometer.com kontroll, kan Kunden kun si opp den aktuelle Tjenesten.

For Kunder som er forbrukere gjelder egne regler ved eventuelle endringer av Abonnementsvilkårene, se pkt.10.4.

For øvrig vil Energyspeedometer.com kontinuerlig utvikle Tjenestene og utføre nødvendige endringer, forutsatt at Tjenestenes funksjonalitet ikke forringes i nevneverdig grad. Ved slike endringer må Kunden akseptere rimelige forstyrrelser og ulemper. Endringer i Tjenestene kan føre til at Kunden må foreta tilpasninger/justeringer på eget utstyr. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta som følge av Energyspeedometer.com endringer.

8. Force Majeure

Dersom Avtalens oppfyllelse helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor en parts kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, linjefeil, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), cyberattack, terror og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan si opp Avtalen med 30 dagers varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen eller dersom situasjonen med all sannsynlighet vil vare lenger enn 90 dager. Den part som vil påberope seg at et slikt forhold hindrer oppfyllelse, skal straks skriftlig varsle den annen part om dette

9. Klagebehandling og angrerett i forbrukerforhold

Klage på forhold ved Energyspeedometer.com tjenester skal rettes skriftlig til Energyspeedometer.com for klagebehandling. I forbrukerforhold kan Kunden bringe Energyspeedometer.com avgjørelse i klagesaken inn for Forbrukerklagenemda. I forbrukerforhold kan Kunden, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra Avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Energyspeedometer.com har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal Kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis Kunden senere benytter seg av angreretten.

10. Lovvalg, tvister og avtalt verneting

Avtalen mellom Energyspeedometer.com og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Energyspeedometer.com skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene med Stavanger som vedtatt verneting.

11. TJENESTEBESRIVELSE

Bruksavtale

Versjon 1.1 - 01.10.2023 

  1. OM TJENESTEN

Energyspeedometer APP (ESO-APP) er en applikasjon fra Baseline Energy AS (heretter Energyspeedometer.com) som skal støtte bruk av Energyspeedometer hardware (ESO-enhet).

Energi speedometeret (ESO-enhet) er en hardware utviklet av Energyspeedometer.com som gir deg informasjon om strømforbruket og mulighet til reduserte strømutgifter i tillegg til mange andre funksjoner. Denne hardware er ment til å stå på kjøkkenet eller en annen sentral plass for brukeren og andre i familien mm. Fortløpende og uten å åpne en app får man informasjon om strømforbruk og strømpriser på ESO-enhet.

For å få utbytte av ESO-APP trenger man å kjøpe et energispeedometer i tillegg til å laste ned ESO-APP.

For å installere en ESO-enhet må man benytte ESO-APP for å installere og konfigurere ESO-enheten.

ESO-enhet, ESO-APP og servere med mer som får alle deler til å virke sammen betegnes samlet som ESO-tjenesten.  

11.1. AVTALEINNGÅELSE

11.1.1. Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og ESO-tjenestens personvernerklæring (felles benevnt «AVTALEN»). I tillegg til vilkårene i AVTALEN, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i AVTALEN er deg som bruker, heretter KUNDEN/BRUKEREN/BRUKER/du og Baseline Energy AS, Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger, Norge, org.nr.: 928 425 673, heretter Energyspeedometer.com.

11.1.2. Hva må til for å kunne bruke ESO-tjenesten

For at ESO-tjenesten skal fungere må man ha en ESO-enhet og lastet ned ESO-app. I tillegg må et Energyspeedometer.com støttet HAN-adapter som sender sanntidsdata til Energyspeedometer.com være tilkoplet strømmåleren din. HAN-adapteret er ikke en del av ESO-tjenesten, og dermed ikke Energyspeedometer.com sitt ansvarsområde.

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke ESO-APP:

  • ESO-APP fungerer på nyere telefoner med iOS og Android.
  • Du må ha et mobilnummer.
  • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen. I tillegg må du kjøpe et Energispeedometer for å kunne se strøm data uten å benytte ESO-APP.

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke ESO-enhet:

  • ESO-APP må være lastet på en mobil enhet fra Appstore eller Google Play eller på annen måte være tilgjengelig.
  • ESO-enhet må installeres og konfigureres ved hjelp av ESO-APP
  • 2.4 Ghz Wifi må være tilgjengelig der ESO-enhet skal plasseres

 

11.2. BRUK AV ESO-tjenesten

11.2.1. Hva ESO-tjenesten skal brukes til

Ved å ha EOS-tjenestene lett tilgjengelig via ESO-enhet blir du/dere mer oppmerksom på strømforbruket ditt. Studier har vist at man kan redusere strømforbruket med opptil 10% kun ved å ha god informasjon om strømforbruket. Imidlertid gis det ingen garantier fra Energyspeedometer.com at dere vil få lavere strømforbruk og/eller strømregning ved å benytte ESO-tjenestene.

Reduksjon av strømforbruket er viktig for å gi et bidrag til grønn omstilling, og for å utnytte kapasiteten i strømnettet på en bedre måte.

ESO-tjenesten trenger ESO-APP til å kontrollere og styre innhold på ESO-enhet. ESO-enhet viser ditt strømforbruk i sanntid og annen informasjon relatert til strømforbruk og strømpriser.

11.2.2. Registrering

Før du begynner å bruke ESO-tjenestene må du opprette en brukerprofil ved bruk av ESO-APP.

11.2.3. Tilgang til forbruksdata

Ved å akseptere betingelsene i avtalen gis Energyspeedometer.com samtykke til å innhente sanntidsdata om det strømforbruk som BRUKEREN har, og annen relevant informasjon om installasjonen(e) hos BRUKEREN for å benytte dette til å gi deg informasjon om forbruk, utarbeide prognoser, gjøre sammenligninger med andre forbrukere, statistikk og annet som gir deg som BRUKER og/eller Energyspeedometer.com verdi.

11.2.4. Lagring av data

De data Energyspeedometer.com innhenter og de data som du som BRUKER legger inn i ESO-APP lagres i ESO-APP og på nødvendige dataservere slik at du som BRUKER skal kunne finne tilbake til disse data fra samme eller ulike enheter. 

11.3. PRISER

Bruk av ESO-APP er per dags dato gratis. Dette kan imidlertid endres på kort varsel. Energyspeedometer.com kan også tilby reklame i ESO-app uten videre samtykke fra BRUKEREN ut fra betingelsen som gjelder for ESO-enhet.

ESO-enhet må kjøpes for gjeldende betingelser. Det er to hovedmodeller. 

1.) Engangssum uten videre betaling for bruk av ESO-tjenestene

2.) Engangssum og abonnement med jevnlig betaling (f.eks månedlig) for ESO-tjenestene. 

2.a.) Hvis det er avtale om bindingstid mellom partene gjelder denne bindingsavtalen inntil den blir sagt opp eller oppgjort. 

2.b.) Energyspeedometer.com kan helt eller delvis erstattes den jevnlige betalingen med reklame som presenteres i ESO-enhet og/eller i ESO-app etter følgende bestemmelser: 

2.b.i) Dagen etter frist for manglende (hel eller delvis) jevnlig betaling kan leverandøren av ESO-tjenestene erstatte betaling med reklame på ESO-enhet og i ESO-app uten at BRUKEREN gir samtykke til dette.

 2.b.ii) Hvis det ikke er manglende betaling må BRUKEREN aktivt samtykke før Energyspeedometer.com kan presentere reklame på ESO-enhet og i ESO-app.

 

11.4. DITT ANSVAR

For at dine data ikke skal bli slettet eller endret av uvedkommende er det viktig at du beskytter  passord som benyttes for å logge seg inn på ESO-APP, og også at du sikrer enheten mot misbruk så lenge du er logget inn som bruker på ESO-APP. 

11.5. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Energyspeedometer.com og samarbeidspartnere kan kommunisere med deg direkte i ESO-APP og på ESO-enhet, til det telefonnummer du har oppgitt i ESO-APP, på den e-postadressen du har oppgitt, som push melding og via sosiale medier. Energyspeedometer.com kan informere deg om produkter og tjenester som Energyspeedometer.com mener er relevante for deg. Energyspeedometer.com vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring. 

11.6. ERKLÆRING OM PERSONVERN

For informasjon om personvernerklæring henvises til egen beskrivelse av dette i dokumentet “ESO-tjenesten - personvernerklæring” 

11.7. GENERELLE BESTEMMELSER

8.1. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge Energyspeedometer.com tilbyr ESO-tjenesten. Energyspeedometer.com kan velge å avslutte ESO-tjenesten med to måneders varsel. Energyspeedometer.com kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Energyspeedometer.com si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte Energyspeedometer.com.

Hvis det er inngått en avtale om abonnement gjelder avtalebetingelser om abonnement.

Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter ESO-APP fra enheten din. Dersom du ikke benytter ESO-tjenesten over en periode på seks måneder, kan Energyspeedometer.com velge å deaktivere din ESO-tjeneste profil.

 

11.7.1. Endringer i Avtalen

Energyspeedometer.com kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i ESO-APP og på hjemmesidene til Energyspeedometer.com. Endringer som ikke er til din fordel kan Energyspeedometer.com bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av ESO-APP. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Energyspeedometer.com gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte Energyspeedometer.com og be om å få disse vilkårene oversendt. 

11.7.2. Midlertidig opphold av Avtalen

Energyspeedometer.coms plikter etter denne Avtalen opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor Energyspeedometer.coms kontroll og som Energyspeedometer.com ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen.

11.7.3. Energyspeedometer.com sitt ansvar

Energyspeedometer.com er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

Energyspeedometer.com fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Energyspeedometer.com og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Når loven tillater det, er Energyspeedometer.com og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

Energyspeedometer.com, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Energyspeedometer.com  er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

Energyspeedometer.com forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel og uten begrunnelse å fjerne eller endre informasjon som man har blitt gjort kjent med, og som etter Energyspeedometer.com  sin vurdering er i strid med norsk eller annens lovgivning, vilkårene for bruk av den aktuelle tjenesten eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot Energyspeedometer.com eller ikke sammenfaller med Energyspeedometer.com sin omdømmeprofil. 

11.7.4. Garantier og ansvarsfraskrivelser

Energyspeedometer.com tilbyr tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken Energyspeedometer.com eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige, at det tas sikkerhetskopi av dine data eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

11.7.5. Kontakt med Energyspeedometer.com om ESO-tjenestene

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte Energyspeedometer.com for hjelp og informasjon på https://www.baseline.energy..

11.7.6. Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Energyspeedometer.com, og saken ikke løses til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for nærmeste Tingrett til Energyspeedometer.com.

---***---